021-66084759- 09377940495
تهران-خیابان آزادی-خیابان حبیب الله-ضلع شمالی میدان حسن حسینی-کوچه صفری-پلاک4
institut.prive_francais@yahoo.com

tout

مطالعه رایگان

گرامر فرانسه      tout ,toute,tous ,toutes

ترجمه از:

Le Robert DixeL Mobile

برگردان از فرانسه به فارسی : شادی جمشیدی

Tout(tu)toute,tous (tu ,tus) ;toutes

صفت،ضمیروقید

الف: tout-toute(بدون حالت جمع)

(صفت وصفی کامل) به معنی کل =(تمامیت)

الف-1: قبل از اسم قرار می گیرد که ممکن است قبل از آن اسم اینها باشد :    

1-آرتیکل (Un article)

2-صفت ملکی(Un possessif)

3-صفت اشاره (Un démonstratif)

       الف-1-1-قبل از آرتیکل های مشخص(définis)+اسم

tout le , toute la + nom

مثال 1:   

 tout le Jour  (تمام روز)                          

   toute  la nuit  (تمام شب)                          

   tout le temps (تمام وقت)                          

مثال 2:

(همه انسان ها ) tout le monde (مطابق با محتوای متن) به معنی هریک از آنها chacun d’eux

به معنی همه باقی می مانده.tout le reste

به معنی تمام چیزهایی که برای ذکر کردن باقی می ماند   L’ensemble des choses qui  restent à mentionner

             الف-1-2:قبل از آرتیکل های نامشخص indéfinis        

tout  Un, toute Une          

-درتمام طول زمستان                 pendant tout un hiver  

  -این یک کار با اهمیت است    cést toute une affaire                .

 -یک کارواقعی،یک کار پیچیده،مشکل  toute une histoire           

   -جلوی یک عنوان یا تیترLire toute l’œuvre d’un auteur   

خواندن کامل اثر یک نویسنده

مثال: J’ai lu toute(ou toute) ((La chartreuse de parme)) من همهً داستان ((مزرعه ی پارم)) را خواندم.

Tout ((Les Misérables))

همهً داستان بینوایان

-(قبل از یک صفت ملکی)

همهً خانوادهً او

toute sa famille

-(قبل از یک صفت اشاره)

Toute cette nuit ,il a plu

تمام شب باران بارید.

Tout   ce qu’il y a de (+nom pluriel)-

همهً آنچه که وجود دارد +اسم جمع

مثال:

Tout ce qu’il y avait de professeur était venu ou étaient venus.

همهً استادهایی که وجود داشتند، آمده بودند

مثال عامیانه :  

Tout ce qu’il y a de plus (avec un adj. ou un nom employé comme adj.)

چیز بیشتری که وجود دارد (همراه با یک صفت یا یک اسمی که مانند صفت استفاده شده است ) به معنی très (خیلی)

مثال:

Des gons tout ce qu’il y a de plus cultivé(ou cultivés)

مردمی که با فرهنگ تر هستند

الف-2 (در حالت ضمیرهای موقعیتی) با حروف اضافه                  à en dans

الف 2-1 قبل از یک اسم بدون آرتیکل به معنی داشتن همه منفعت واضح و بزرگ درچیزی:

-مثال با حرف اضافه à :

À toute vitesse

 • با سرعت تمام

-مثال با حرف اضافه de:

De toute beauté

 • به زیبایی تمام

-مثال با حرف اضافه en:

En toute simplicité

 • با سادگی تمام

-مثال با حرف اضافه selon:

Selone toute apparence

 • مطابق با شفافیت تمام

*اسم بدون آرتیکل+pour tout

درباره چیزی…بدون اینکه هیچ چیز دیگری وجود داشته باشد

مثال:

Il n’eut qu’un sourire pour toute récompense

او چیزی نداشت جز لبخند برای تمام سپاسگزاری

*به معنی تنها_ فقط_ واحد (قبل از اسم یک نویسنده)

مثال:

Lire tout Racine

 • خواندن تمام کتاب های راسین

-(قبل از اسم یک شهر غیر قابل تغییر)

مثال:

Tout Marseille était en émoi

 • کل شهر مارسی در هیجان بود

-(le tout با نام یک شهر بزرگ) le Tout-paris

مثال:

-les personnes les plus notable, tout ce qui compte socialement (dans une grande ville)

 • برجسته ترین اشخاصی که در اجتماع مهم هستند(در یک شهر بزرگ مهم هستند)

ترجمه tout

الف_3 tout, tout à

Tout, tout à : entièremnt à

 • به معنی به طور کامل در اختیار

Elle était toute à son travail

 • او همه ی وجود خود را در اختیار کارش قرار می دادTout, toute en, tout, toute de entièrement fais (e) de
 •  
 • ساخته شده به طور کامل از Une robe toute en soie
 •  
 • یک لباس از جنس کاملا ابریشمیHabilleé toute en noir
 •  
 • تماما لباس سیاه بر تنElle sont tout de blue vetues
 •  
 • آنها تماما لباس آبی بر تن داشتندب. صفت نامشخص ب.1.1: tous, toutes (همیشه به صورت جمع) : باهم, کل, بدون استثنا یک واحد; بیشترین تعداد.
 • « La chair est triste, hélas et j’ai lu tous les livres »
 •  
 •  
 • جسم غمگین است,افسوس! و من همه ی کتاب ها را خواندم.Nous partons tous les deux
 •  
 • ما هر دو میرویم

ب.2.1:

-(قبل از اسم بدون آرتیکل)

Toutes sortes de choses.

 • همه ی انواع چیزها Tous deux, tous troi ont tort
 •  
 • هر دوتا, هر سه تا اشتباه میکنند(REM. La série ne va poy au-dèlà detous quatre)
 •  
 • سریال REM بیشتر از هر چهار بار پیش نمیرود
 •  

ب.3.1: به معنی بودن کل یک چیز c’est tout un )همیشه به شکل جمع)

مثال:

(اسم بدون آرتیکل و صفت وصفی یا صفت + toues tousجمع )

-Tous feux éteints

 • همه ی آتش های خاموش شده-toutes proportions gardées
 •  
 • همه ی تناسب های حفظ شده
 •  

ب.4.1: وقتی که قبل از آن یک حرف اضافه می آید

-En tous lieux در همه جاها                                            

-En toutes lettresدر همه نامه ها                                    

ب-2-toutes,tout جمع (به شکل جمع به معنی هر) نشان دهنده دوره یا فاصله بین دو اتفاق است

       -Tous les ans, Je voyage        

 • هرسال, من سفر میکنم Toutes les dix minutes
 •  
 • هر10 دقیقه) (à chaque instant 
 •  

ب-3- toute,tout مفرد(مفرد+اسم بدون آرتیکل) به معنی: یک کسی, هر آدمی, یک فرد به طور اتفاقی. هر آدمی که باشد, به معنی: Quiconque هر کسی که.

ب-3-1 ضرب المثل:

-Toute peine mérite salair

 • تحمل هر دردی, دستمزد دارد 
 • ب-3-2 همراه با حرف اضافه
 •  

-à tout age                                         در هر سنی

-à toute heure در هر ساعتی                                  

-De toute façon به هر شکلی                                  

-En tout cas به هر حال                                          

-Avant toute chose قبل از هر چیزی                        

-Avant tout, plus que tout قبل از همه قبل از هرچیز 

*****************************************************************************

زبان فرانسه، آموزش حروف اضافه برای مکان ها

مورد استفاده ی دانشجویان سال های اول زبان فرانسه وزبان آموزان فرانسه

مدرس: شادی جمشیدی، آموزشگاه زبان روش متین-تاریخ مرداد 1398

آموزش کاربرد حروف اضافه برای مکان ها(شهر ها و کشورها)

à _en_ au _aux

**درابتدا یاد آوری میکنم که این حروف اضافه در موارد دیگری به جز مکان ها هم استفاده می شوند و ما در اینجا کاربرد آنها را برای شهر ها و کشور ها را توضیح می دهیم و دیگر کاربرد های آنرا در اموزش های بعدی توضیح خواهیم داد.

شماره1-برای گفتن آدرس شهر ها از حرف اضافه«à» استفاده می شود

J’habite à Téhéran         nous habiton à Paris

شماره2-**ابتدا باید بدانید که برای زبان ها شناخت حروف با صدا و بی صدا دارای اهمیت فراوان است.

       در زبان فرانسه به حروف با صدا وایل voyelle می گویند و عبارتند از:

a_e_i _o_u_y… h

-برای گفتن آدرس برای کشور های مؤنثféminin از حروف اضافه en استفاده می شود.هم چنین فراموش نکنید که برای کشور هایی که نام آنها با وایل voyelle شروع می شود نیز از حرف اضافه آن enاستفاده میکنیم حتی اگر آن کشور مذکر یا masculinباشد. مانند:  Tu habites en Iran. کشور ایران مذکر است ولی چون نام آن با حرف وایل شروع می شود از حرف اضافه ی en استفاده میکنیم.

-برای گفتن آدرس برای کشورهای مذکر masculinازحرف اضافه ی au استفاده می شود مانند:

Elle habite au Portugal.                J’habite au Béresil

شماره3- برای گفتن آدرس برای کشوره های مذکری که از ایالت های متعدد تشکیل شده باشند و یا کشور هایی که مجمع الجزایر هستند یعنی از جزیره های متعدد تشکیل شده اند از حرف اضافه ی aux استفاده می کنیم.

Il habite aux états-Unis

Vous habitez aux Comores

J’habite aux Emirats arabes Unis

*برای اطلاع از مؤث و مذکر کشور ها به سایت زیر مراجعه کنید:

www.btb.termiumplus.gc

       

گرامر فرانسه = تنظیم و گرد آوری: شادی جمشیدی

      حروف اضافه ی à و de وترکیبات à la , au ,aux ,de la ,du ,des در زبان فرانسه

**حروف اضافه ی de با فعل faire:

       فعل faire با وسایل حمل و نقل و جابجایی با حروف اضافه ی de la یا du می آید همانطور که می دانیم de le=du است. اگر وسیله نقلیه ای که بعد از فعل faire می آید مؤنث باشد de la میگوییم و اگر مذکر باشدdu میگوییم. بنابراین برای موتور و دوچرخه و اسکیت و…

به این شکل صحبت میکنیم:

Je fais du vélo

Je fais de la moto

Je fais du roller

************************************************************************

** از طرف دیگر خیلی از اسامی ورزش ها با فعل faire de la یا faire du یا faire des آورده می شوند مانند:

Faire du judo                      faire du ski              faire de la natation

Faire du cheval                       faire du basket                 faire du volly   

** فعل faire در اصطلاحات زیر نیز خیلی استفاده می شود، ولی در این اصطلاحات حرف اضافه ی de یا à نداریم.

Faire la cuisine         faire la vaisselle

Faire les coures         faire ses devoire

Faire son lit

**حرف اضافه ی de با فعل jouer :

فعل jouer برای ابزار موسیقی با حرف اضافه ی de می آید و به همان شکل که در فعل faire توضیح دادیم با وسایل مؤنث de la و وسایل مذکر du میگوییم و به معنای نواختن است.

Je joue du saxophone.

Je joue de la guitar

Je joue de la flute                                                                                                      

**حرف اضافه یà با فعل  jouer: فعل jouer  برای بازی کردن با وسایل بازی با حرف اضافه ی à می آید و به معنی بازی کردن با عروسک یا بازی ویدئویی و غیره است. بنابرین برای بازی با وسایل بازی یا jouer à la می گوییم یا joue au میگوییم.همانطور که می دانید à le=au  است. پس اگر اسمی بعد از jouer به معنی بازی کردن می آید، مؤنث باشد à la میگوییم. و اگر مذکر باشد  au می گوییم و اگر اسباب بازی های جمع باشد یعنی بیشتر از یکی مثل بازی با تیله ها یا جمع بازی های ویدئویی از aux: استفاده می کنیم

Je joue à la poupée          je joue aux jeus vidéo          je joue au tennis

Je joue au balon            je joue aux billes           je joue au football

***************************************************************************************************************

حروف اضافه ی à و de بخش دوم

در بخش اول استفاده از حروف اضافه ی de و à را با دو فعل faire (به معنی انجام دادن) وjouer (به معنی بازی کردن و نواختن) توضیح دادیم. اکنون قسمت دوم این مطلب را آموزش می دهیم.

هدف ما در اینجا آموزش آرتیکل بخشی      (article partitif) و آرتیکل ادغامی   (article contracté)   است، ولی برای آموزش این نوع آرتیکل ناچارا باردیگر از ابتدا انواع آرتیکل در زبان فرانسه را شرح می دهیم تا بعد از آن به راحتی بتوانیم این دو نوع را هم آموزش بدهیم.

*1 ابتدا در قسمت اسم و آرتیکل در زبان فرانسه اشاره می کنیم به آرتیکل ها.

آرتیکل ها حروفی هستند که قبل از اسم ها استفاده می شوند اسم هایی مانند: مدیر، معلم، دفترکار، همسایه، کودکان، ورزش و هر اسم دیگری. پس تکرار می کنیم آرتیکل ها قبل از اسم می آیند حالا اگر آن اسم مونث باشد از آرتیکل مونث، اگر مذکر باشد از آرتیکل مذکر و اگر جمع باشد از آرتیکل جمع استفاده می کنیم.

*2 ما در زبان فارسی چنین آرتیکل هایی نداریم. یعنی آرتیکل مونث، مذکر،جمع مشخص و نا مشخص. ولی انواع آرتیکل در زبان فرانسه وجود دارد که باید آنها را یاد گرفت. مثلاً درباره آرتیکل های مشخص و نا مشخص مثال می زنیم. در زبان فرانسه وقتی می خواهند بگویند که خانمی را در خیابان می بینم از یک نوع آرتیکل استفاده می کنند و وقتی می خواهند بگویند خانم همسایه ی شما را در خیابان می بینم از آرتیکل دیگری استفاده می کنند. باید دقت کنیم که وقتی می گوییم  خانمی را در خیابان می بینم شما هیچ توضیحی درباره آن خانم نمی دهید بنابراین از آرتیکل مونث و نامشخص استفاده می کنید و چنین می گویید:

Je vois une femme dans la rue.

برای جمله دوم چون درباره ی آن خانم شرحی داده اید و آن خانم را مشخص کرده اید از آرتیکل مشخص استفاده می کنید و می گویید:

Je vois la femme de votre voisin

مؤلف: شادی جمشیدی (فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ )

آرتیکل ها در زبان فرانسه

در زبان فرانسه دو نوع آرتیکل اصلی داریم.

1_آرتیکل نا مشخص مفرد مذکر (un اَن) مفرد مونث(اون une)

_این آرتیکل ها قبل از اسم هایی می آیند که اسم ها نامشخص هستند و بر اساس مونث یا مفرد بودن آنها را بکار می بریم مانند:

Une voiture( یک ماشین)                                 un enfant(یک بچه)

Un professeur(یک معلم)                                une femme(یک خانم)

_برای اسم های نامشخص جمع از آرتیکل des استفاده می کنیم. وقتی می خواهیم برای اسمی که جمع است و چند تا از ان هست یعنی بیشتر از یکی، دیگر فرقی نمی کند آن اسمی که به صورت جمع استفاده می شود مونث است یا مذکر فقط از آرتیکل جمع des استفاده می کنیم به علاوه علامت جمع اسم ها که در اکثر مواقع s است.

و s را به آخر اسم اضافه می کنیم:

des voiture (ماشین ها)                       des enfants(بچه ها)

des professeurs (معلم ها) des femmes(خانم ها)

آرتیکل ها در زبان فرانسه بخش۲

در قسمت قبل آرتیکل نامشخص را توضیح دادیم و اکنون آرتیکل های مشخص را آموزش می دهیم
آرتیکل مشخص در زبان فرانسه هنگامی که درباره یک انسان یا یک شئ یا چیزی که قبلاً از آن صحبت کرده‌اند یا مخاطب آن را می شناسد معروف و شناخته شده است از :آرتیکل مشخص استفاده می‌کنند که عبارتند از
مفرد مونث la (لَ) مفرد مذکر le
(لَ) جمع مذکر و مونث les (ِل)
مثلاً:
la voiture de Jean ماشین ژان
le professeur de l’Université استاد دانشگاه
les enfants de notre voisins بچه های همسایه ما

اکنون آرتیکل های مشخص و نامشخص در زبان فرانسه را توضیح دادیم و به بخش آموزش آرتیکل های ادغامی articles contractés و آرتیکل های بخشی articles partitifs می رسیم. این دو نوع آرتیکل فقط با آرتیکل های مشخص le,la,les ساخته می شوند و در اینجا دیگر نیازی به آرتیکل های نامشخص un,une,des نداریم و صحبتی از آنها نمی کنیم بلکه می دانیم که دو نوع آرتیکل ادغامی و بخشی فقط با آرتیکل های مشخص ساخته و به کار گرفته می‌شوند.

تعریف حروف اضافه


باید بدانیم که حروف اضافه کلماتی هستند که برای وصل کردن کلمات دیگر در یک جمله استفاده می شوند و حروف اضافه معنی خاصی ندارند بلکه ابزاری هستند که در دستور زبان فرانسه از آنها استفاده می شود و همانطور که گفتیم de و à حروف اضافه هستند.
در بخش قبل آرتیکل های اصلی زبان فرانسه را توضیح دادیم و تعریف کردیم حالا کاربرد دو حرف اضافه à و de را برای آرتیکل ادغامی و بخشی آموزش می‌دهیم و اکنون فرق میان آرتیکل و حروف اضافه را می دانیم.

۱_ آرتیکل های ادغامی با حرف اضافه ی à

Articles contractés


آرتیکل های ادغامی همانطور که از اسمش پیدا است ادغام می‌شود یعنی آرتیکل های مشخص le,la,les با à وde ادغام می شوند و ترکیب جدیدی را به وجود می آورند ابتدا وضعیت این آرتیکل ها را با حروف اضافه ی à توضیح می دهیم.

الف اگر حروف اضافه à قبل از آرتیکل مشخص مفرد مذکر بیاید تبدیل به au میشود.
مثلا ً: Il est (à + le) bureau =Il est au bureau او در دفتر کار است
مثلاً بعضی از افعال هستند که با حروف اضافه à می آیند یعنی à بعد از بعضی از افعال می آیند و گاهی همراه با اسم ها می آیند و گاهی هم برای محل های جغرافیایی استفاده می‌شوند که در ابتدای این مقاله توضیح داده شد.
نکته مهم این است که ادغام شدن à و le در جاهای مختلفی اتفاق می افتد
از پرکاربردترین افعالی که بعد از آن از حروف اضافه à استفاده می شود افعال être و aller هستند وهمچنین افعال زیر:
aller à رفتن به جایی
être à بودن در جایی
intéressér à علاقه مند بودن به
parler à حرف زدن با
voir quelqu’un à دیدن کسی در جایی
emmener quelqu’un à بردن کسی به جایی
donner à دادن چیزی
croire à باور داشتن به
مثال ها برای افعال بالا:
Nous allons (à+le) zoo = nous allons au zoo ما به باغ وحش می رویم
Je suis (à+le) bureau = Je suis au bureau من در دفتر کارم هستم
Marie s’intéresse (à+le) cinéma = Marie s’intréresse au cinéma ماری به سینما علاقه دارد
Mon père parle (à+le) voisin = Mon père parle au voisin پدرم با همسایه صحبت می کند
Je vais te voir (à+le) club de tennis = Je vais te voir au club de tennis
من تو را در کلوپ تنیس خواهم دید.
Ma mère ammène les enfants (à+le) cinéma = Ma mère ammène les enfant au cinéma
مادرم بچه ها را به سینما می برد.
Il a donné de l’argent (à+le) vendeur = Il adonner de l’argent au vendeur
او پول را به فروشنده داد.
Il est difficile de croire (à+le) récit du témoin = Il est difficile de croire au récit du témoin
باور کردن حرف این شاهد مشکل است.

والبته آرتیکل های ادغامی au در ساختار دیگر هم استفاده می شود.
از جمله: به معنی « با» که فرانسه آن می شود « avec »
une pizza au jambon
یک پیتزا با ژامبون
Il faut marcher jusque (à+le) carrefour = Il faut marcher jusqu’au carrefour
باید تا سر چهارراه پیاده رفت.

au milieu du salon = (à+le) milieu du salon در وسط سالن

*همانطورکه دیدیم در اکثر مواقع آرتیکل ادغامی بعد از افعالی که با حروف اضافه à می آیند استفاده می شود ولی در موارد دیگری هم که هر جا حروف اضافه à بخواهد با آرتیکل مشخص le بیاید باید ادغام شود و به صورت au استفاده شود زیرا در زبان فرانسه هرگز نمی توانیم بگوییم à le این غلط است باید بگوییم au.

ب: نکته مهم دیگری که در بخش آرتیکل های ادغامی articles contractés باید اضافه کنیم این است که à با la ادغام نمی شود و ما می توانیم همه جا از ترکیب ( à+la=à la) استفاده می کنیم و بازهم تکرار می کنم که ترکیب à le (à+le=au) در زبان فرانسه وجود ندارد ولی ترکیب à le وجود دارد: (à+la= à la). پس می توانیم بگوییم à la آرتیکل ادغامی نیست چون ادغام نمی شود.

پ: آرتیکل ادغامی با حروف اضافه ی à درحالت جمع

گفتیم که آرتیکل های مشخص که قبل از اسم مفرد می آیند le و la هستند و آرتیکل های مشخصی که قبل از اسم های جمع استفاده می شود آرتیکل les است.
*پ: اگر بخواهیم حرف اضافه ی à را با آرتیکل les استفاده کنیم باید از حالت جمع آن استفاده کنیم یعنی از aux استفاده کنیم. پس (à+les=aux) این ترکیب جمع است و هرگر نمی توانیم بگوییم à les چون در زبان فرانسه این ترکیب وجود ندارد و باردیگر یادآور می شویم آرتیکل مشخص جمع که les است هم برای اسامی مونث جمع و هم برای اسامی مذکر جمع استفاده می شود
مثال ها:
1_Ils sont (à+les) sport d’hiver ←آنها در ورزش های زمستانی هستند (فعل بودن در, با اسم جمع ورزش ها sports)

2_Elles vont (à+les) sports d’hiver. ← آنها به ورزش های زمستانی می روند (فعل رفتن به, با اسم جمع ورزش ها à les aux sports)

3_Pierre a accroché des tableaux aux murs← پییر تابلوها را به دیوارها آویزان کرد(فعل آویزان کردندر,با اسم جمع دیوارها à+les= aux)

4_Un pizza aux champignons.←یک پیتزا با قارچ (حرف اضافه aux همراه با اسم جمع قارچ هابه معنب باà+les=aux champignon)

5_Téléphone aux enfants!←بچه ها تلفن کن (فعل کردن به, با اسم جمع بچه ها à+les= aux enfants)

آرتیکل ها در زبان فرانسه بخش ۳


ت:آرتیکل های ادغامی با حرف اضافه ی << de >>

les articles définis contractés

در مطلب های قبلی حروف اضافه و انواع آرتیکل را توصیح دادیم و ادغام شدن آرتیکل ها با حروف اضافه را هم شرح دادیم و حالا بار دیگر یادآور می شویم که آرتیکل های ادغامی با ادغام شدن آرتیکل های مشخص ( les articles définis, le,la,les) شکل می گیرد و ادغام می شود و اکثرا از آن به عنوان article défini contracté یاد می شود, ولی آرتیکل های نامشخص un,une,des با حروف اضافه ی de و à ادغام نمی شوند و در آنها تغییری ایجاد نمی شود و در کنار هم قرار میگیرند و استفاده می شوند, یعنی در زبان فرانسه à un_ à une_ à des وجود دارد و از آن استفاده می شود. برای مثال این جملات صحیح هستند:
Vous parlez à un ami ← شما با یک دوست صحبت می کنید
Je téléphone à une amie ← من به یک دوست تلفن می زنم
Il pense à des films d’horreur ← او به فیلم های وحشت آور فکر می کند

● و بار دیگر دقت کنید به افعال ( حرف زدن با کسی parler à ) ( تلفن زدن به کسی téléphoner à) ( فکر کردن به کسی یا چیزی penser à) که با حرف اضافه ی à آورده شده اند که به آنها متعدی complément objet indirect (C.O.I) می گویند.

●تعریف آرتیکل ادغامی با حرف اضافه ی << de >>
همانطور که از اسمش پیداست این نوع آرتیکل ها با حرف اضافه << de >> ادغام می شوند


به این شکل:


de + le = du
de + les = des
d + la = de la

*همانطور که در حالت ادغام با حرف اضافه ی << à >> دیدیم در قسمت مونث ادغام صورت نمی گیرد با حرف اضافه ی << de >> هم با آرتیکل مونث ادغام صورت نمی گیرد.

● پس متوجه می شویم در زبان فرانسه هرگز نمی توانیم از ترکیب << de le >> استفاده کنیم بلکه به جای آن باید از <du> استفاده کنیم.
*مثال ها:
( حرف زدن از parler de )
Je parle de la fille ← من از دختر حرف می زنم
Je parle du garçon ( de + le = du ) ← من از پسر حرف می زنم
Je parle des filles ← من از دختر ها حرف می زنم
Je parle des garçons (de + les= des) ← من از پسر ها حرف می زنم

( حرف اضافه ی de با plus به معنی دیگر نه. plus de)

Il ne me souvient plus du nom de sa famme. ( de+le=du) ← نام خانم او دیگر به یادم نمی آید
L’automne est la période des feuilles mortes. (de +les=des) ← پاییز موقع برگ های مرده است
La science des hommes. ( de + les= des) ← علم انسان شناسی
Les larmes des enfants. ( de + les=des) ← اشک های کودکان

۲.آرتیکل بخشی Article partitif


سوال اول-تعریف آرتیکل بخشی چیست؟
جواب سوال اول-همانطور که از اسمش پیداست این آرتیکل ها بخشی از یک کل هستند که به آنها مقدارسنج های بخشی هم می گویند (Article défini partitif ), با قرار گرفتن این آرتیکل ها قبل از اسامی, نشان دهنده این است که مقدار آن اسم ها نامعین و غیرقابل شمارش است و درباره ی مقدار آن دقیق توضیح داده نمی شود بلکه فقط بخشی از یک مقدار یا بخشی از یک چیزی گفته می شود.
مثال:
Je mange du poisson avec de la salade et des légumes et je bois de l’eau
من ماهی با کاهو و سبزیجات می خورم و آب می نوشم
همانطور که در مثال دیده می شود در جمله و در کنار اسم های ماهی و کاهو و سبزیجات آرتیکل های بخشی استفاده شده. article partitif و همچنین مشخص نیست چه مقدار ماهی یا چه مقدار کاهو یا سبزیجات خورده شده و یا چه مقدار آب نوشیده شده است.

سوال دوم: فرم آرتیکل های بخشی به چه شکل است؟ جواب سوال دوم: قبل از اسامی مفرد: du_de la_de l’
قبل از اسامی جمع: des


نکته ۱_ باید به خاطر داشته باشیم که شکل و فرم آرتیکل های ادغامی با حرف اضافه ی de و آرتیکل های بخشی شبیه به هم است و از نظر فرم و شکل فرقی ندارند, اما باید دانست که آرتیکل های ادغامی از ادغام شدن حرف اضافه de با آرتیکل های مشخص le_la_les ساخته می شود ولی آرتیکل بخشی ادغام نمی شود بلکه کلا به همین شکل است و فقط مقدار نامعینی از یک چیز را بیان می کند,پس باید دقت کنیم که بتوانیم این دو آرتیکل را از نظر نقش آنها در کنار اسم تشخیص بدهیم زیرا شکل آنها یکی است. بنابراین برای تشخیص آرتیکل بخشی (article partitif) به این شکل می نویسیم:
du_de la_de l’
ولی برای مشخص کردن آرتیکل ادغامی ( article contracté) به این شکل می نویسیم:
de+le=du
de+la=de la
de+les=des
● مثال برای آرتیکل بخشی:
Je mange du pain.← من نان می خورم
در این جمله فعل خوردن چیزی manger quelque chose است این فعل مستقیم است و فعل خوردن حرف اضافهی de ندارد. بنابراین اینجا du آرتیکل بخشی است.
manger=verbe transitif direct (C.O.D)
●مثال برای آرتیکل ادغامی:
Il parle du pain. ←او از نان حرف می زند
در این جمله فعل حرف زدن از کسی یا چیزی است که با حرف اضافه یde استفاده می شود parler de q.q.n ou q.q.ch

**توجه دانشجویان زبان فرانسه و افرادی که فرانسه می خوانند باید روی حرف اضافه ی افعال زحمت زیادی بکشند و افعال را با حرف اضافه ی آن یادبگیرند تا درک آن آسانتر شود.نکته۲_ فراموش نکنیم که در زبان فرانسه سه تا آرتیکل ”des” داریم به شرح زیر:
۱_شکل جمع آرتیکل ها نامشخص article indéfini=un,une,des

۲_ شکل جمع آرتیکل های ادغامی article contracté

pluriel=de+les=des
۳_شکل جمع آرتیکل بخشی article partitif pluriel=des
●همانطور که مشاهده می کنیم شکل و فرم این آرتیکل در جاهای مختلف یکی است ولی ما باید نقش آنهارا تشخیص بدهیم و بدانیم که در جمله در کدام نقش خود قرار دارد. حال برای تشخیص آنها راحل هایی ارایه شده است.
●● برای اینکه آرتیکل نامشخص ”des” را با آرتیکل بخشی”des” اشتباه نگیریم می توانیم آن اسم جمع را به اسم مفرد تبدیل کنیم اگر معنی خود را از دست نداد متوجه می شویم که آرتیکل نامشخص جمع است ولی اگر معنی خود را از دست داد متوجه می شویم که آرتیکل بخشی است.
مثال:
j’entends des voitures arriver← می شنوم که ماشین هایی از راه می رسند
J’entends une voiture arriver←می شنوم که یک ماشین از راه می رسد
در این جمله چون وقتی ماشین را به حالت مفرد تغییر دادیم و جمله معنی خود را از دست نداد پس متوجه می شویم که آرتیکل ”des” آرتیکل نامشخص جمع است Article indéfini pluriel
مثال :
Je mange des rillettes ← من پوره گوشت می خورم
Je mange une rillette ←من یک پوره گوشت می خورم
در این جمله وقتی اسم بعد از آرتیکل را به حالت مفرد تغییر دادیم جمله معنی خود را از دست داد چون غذای پوره را نمی توان دانه دانه کرد. پس متوجه می شویم که”des”در اینجا آرتیکل بخشی جمع است Article partitif pluriel=de

●●●حالا می پرسیم چگونه تشخیص بدهیم”des” آرتیکل بخشی است یا آرتیکل ادغامی؟
برای این کار اولاً باید افعال متعدی و افعال لازم را در دستور زبان خودمان یعنی دستور زبان فارسی خوب بلد باشیم. دوماً باید افعال متعدی و لازم در زبان فرانسه را هم خوب بلد باشیم تا بتوانیم افعالی که برای کامل شدن به مفعول نیاز دارند یا ندارند را تشخیص بدهیم.
به این مثال ها توجه کنید:
مثال:
Nous mangeons des gâteaux au chocolat ←ما شیرینی شکلاتی می خوریم
چون فعل خوردن چیزی manger q.q.ch به حرف اضافه ی de نیاز ندارد پس ”des” در اینجا آرتیکل بخشی است.
مثال:
Tu as besoin des fiches de grammaire ← تو به فیش های گرامر احتیاج داری
چون فعل احتیاج داشتن به, با حرف اضافه ی ”de” نیاز داردپس ”des” در اینجا آرتیکل ادغامی است به این شکل
de+les fiches=des fiches

●●●● مسئله ی دیگر درباره آرتیکل بخشی جمع یا همان ”des” این است که این آرتیکل در جملات منفی به ”de” تغییر می یابد( یادآوری این مسئله که آرتیکل های un_une_des در جملات منفی به ”de” تغییر می یابند) پس به خاطر می سپاریم که آرتیکل بخشی ”des” نیز در جملات منفی به ”de” تبدیل می شود. مسئله ی مهم دیگر اینکه ”s” جمع در کنار اسم باقی می ماند. به این مثال ها توجه کنید و به ”s” جمع در کنار اسم هم دقت نمایید.
مثال
Il mange des rillettes← او پوره گوشت می خورد.
Il ne mange jamais de rillettes ← او هرگز پوره گوشت نمی خورد.


نکته۳_ در اینجا یک بار دیگر تکرار می کنیم که آرتیکل بخشی در جمله قبل از اسم قرار می گیرد که آن اسم درباره بخشی از یک کل توضیح می دهد. در اینجا ابتدا جملاتی را مثال می‌زنیم که فقط درباره ی کل یک چیز هستند و بنابراین از آرتیکل های بخشی استفاده نمی شود. بنابراین اگر ما آرتیکل های le_la_les را قبل از یک اسم ببینیم که آن اسم درباره مقدار ها صحبت می‌کرد متوجه می‌شویم که اسم از کل یک چیز صحبت می کند نه بخشی از آن چیز.


مثال:
J’aime la viande ← من گوشت دوست دارم.
در جمله بالا گوشت با آرتیکل مشخص (la) آورده شده است و در باره کل گوشت ها صحبت می کند و نه بخشی از آن.
J’achète de la viande ← من گوشت می خرم.
در جمله بالا از خریدن مقداری گوشت صحبت می شود ولی اندازه ی آن گفته نمی شود که مثلاً یک کیلو یا پنج کیلو, بنابراین از آرتیکل بخشی مفرد مونث استفاده کرده است و ما در این جا نمی توانیم این مقدار را شمارش کنیم به همین علت به آن غیر قابل شمارش هم می‌گویند.
مثال:
J’aime le poisson ← من ماهی دوست دارم( کلا غذای ماهی را دوست دارد. کل یک چیز)

J’achète du poisson← ماهی میخرم ( مقداری ماهی میخرد_ بخشی از یک کل_ آرتیکل بخشی_نمی توان شمارش کرد)
J’aime les fruits. ← من میوه ها را دوست دارم

J’achète des fruits. ← من میوه میخرم( مقدار آن مشخص نیست_ بخشی از کل میوه ها را خریده است_ نمی توان شمارش کرد)

● در همین جا یادآوری کنیم بر مبنای جملات بالا یکی از موارد استفاده از آرتیکل های مشخص le_la_les برای صحبت درباره چیزهای کلی و کل یک چیز است.


●● سوال دیگر این است که وقتی در یک جمله و در کنار یک اسم آرتیکل ”du” وجود دارد چگونه تشخیص بدهیم که آیا این”du” آرتیکل ادغامی است یعنی (de +le=du) یا آرتیکل بخشی است, به این شکل:
du= به‌عنوان آرتیکل ادغامی
du= به عنوان آرتیکل بخشی

جواب سوال: در چنین جملاتی می توانیم ”du” را برداریم و به جای آن عبارت ”un peu de” را بگذاریم اگر جمله معنی خود را از دست نداد آرتیکل ”du” بخشی است article partitif, اما اگر معنی خود را از دست داد و بی معنی شد آن آرتیکل ادغامی است article contracté.
مثال:
Je bois du café. ← من قهوه می نوشم
Je bois un peu de café ← من کمی قهوه می نوشم(معنی دار)
در جمله بالا بعد از جابجایی du به جای un peu de, جمله معنی خود را از دست نداد پس در اینجا آرتیکل که بخشی است.
مثال:
Je reviens du séminaire. ← من از سمینار می آیم
Je reviens un peu de séminaire. ← من از کمی از سمینار می آیم (بی معنی)
در جمله بالا بعد از جابجایی du به جای un peu de, جمله معنی خود را از دست داد, پس du در جمله بالا آرتیکل ادغامی است.
مثال:
Je mange du pain.←من نان می خورم
Je mange un peu de pain.←من کمی نان می خورم (معنی دار آرتیکل بخشی)
Je viens du collège.←من از کالج می آیم
Je viens un peu de collège.←من کمی از کالج می آیم( بی معنی_ آرتیکل ادغامی)

نکته۴_ مسئله دیگر این است که به خاطر داشته باشیم که اکثراً آرتیکل های بخشی article partitif قبل از اسم هایی به کار برده می شوند که آن اسم ها چیزهای بی جان را مشخص میکنند مانند (de l’eau آب) ( du sable شن) درباره ی حیوانات باید بدانیم که اگر از آرتیکل های بخشی استفاده شود معمولاً اسم خوراکی یا غذای مربوط به آن حیوان است.
Un boeuf=یک گاو (حیوان گاو)
Du boeuf= گوشت گاو


● همچنین خیلی خیلی مهم است که بدانیم آرتیکل های بخشی article partitif فقط برای غذا و خوراکی استفاده نمی شوند بلکه این آرتیکل ها قبل از اسم های غیر فیزیکی و معنوی هم استفاده می شوند. اسم های معنوی مانند: اراده, شجاعت, انرژی, تب, خوبی, نور, آفتاب, باد,صبر و غیره
مثال:
Elle a de la patience et du courage.← او صبر و شجاعت دارد.(آرتیکل بخشی برای صبر و شجاعتde la patience du courage)

J’ai de la fièvre.← من تب دارم(آرتیکل بخشی برای برای تب de la fièvre)

Aujourd’hui, il y a du soleil et du vent.← امروز هوا آفتابی است و باد می وزد(آرتیکل بخشی برای آفتاب, باد, du soleil, du vent)

Dans la rue, il y a des gens, du bruit et de la musique.←در خیابان مردم هستند سر و صدا هست و موسیقی(آرتیکل بخشی برای سر و صداو موسیقی, du bruit, de la musique)

Il y a gagné au loto, il a eu de la chance.← او در قرعه کشی برنده شده است. او شانس داشت(آرتیکل بخشی برای شانس, de la chance)

نکته۵_ نکته دیگری که دانشجویان زبان فرانسه باید به آن دقت کنند این است که حتماً باید به دستور زبان فارسی تسلط داشته باشند تا بتوانند دستور زبان فرانسه را نیز درک کنند. در رابطه با آرتیکل های بخشی در این قسمت می خواهیم درباره قیدهای مقدار صحبت کنیم و رابطه آن با آرتیکل های بخشی. برای درک بهتر مطلب ابتدا باید فرق میان قید های مقدار با آرتیکل های مقدار سنج بخشی را بدانیم: توضیح: گفتیم که به آرتیکل های بخشی article partitif, آرتیکل های مقدار سنج و غیرقابل شمارش هم می‌گویند ولی تعریف قید مقدار فرق می کند. قید مقدار کلمه ای است که مقداری را در جمله بیان می کند که آن مقدار با فعل جمله ربط پیدا می کند کلماتی مانند کمتر, بیشتر, خیلی, کم, به یک اندازه و غیره قیدهای مقدار هستند که در زبان فرانسه قیدهای مقدار عبارتند از:
Beaucoup de خیلی
Peu de کمی از
Assez de تا اندازه ای
Moin deکمتر از
Plus de بیشتر از
Autant de به همان اندازه
همانطور که می بینید این قیدهای مقدار با آرتیکل های بخشی فرق دارند.


● حالا می گوییم وقتی که یک قید مقدار در جمله داشته باشیم و آن قید ها با de l’, de آورده شده باشند, در این صورت در آن جمله دیگر از آرتیکل های بخشی استفاده نمی کنیم.
مثال:
J’ai bu beaucoup d’eau et un peu de café.← من مقدار زیادی آب و قهوه نوشیدم( همان طور که میبینید قبل از کلمه آب de l’eau استفاده نشده زیرا قید مقداریbeaucoup de آورده شده و همچنینdu café آورده نشده زیرا قید مقداریun peu de آورده شده است)

Il me semble que j’ai bu autant de lait que toi.← به نظرم می رسد که من به اندازه تو شیر نوشیدم(قبل از شیر از آرتیکل بخشی du استفاده نشده, به خاطر autant de)

نکته۶_ آرتیکل های بخشی اکثراً در کنار اسم هایی استفاده می شوند که آن اسم ها بعد از فعل های خوردن و نوشیدن می آیند سه فعل:
Manger خوردن
Prendre خوردن
Boire نوشیدن
مثال:
Je prends du pain← من نان میخورم( آرتیکل بخشی du )
Je mange de la viande← من گوشت میخورم(آرتیکل بخشی de la)
Je bois de l’eau← من آب می نوشم(آرتیکل بخشی de l’)

● برای منفی کردن جملاتی که در کنار اسم آنها آرتیکل بخشی آورده شده ما باید آرتیکل بخشی را به <de> تبدیل کنیم (تنها de)
مثال:
Je ne prends pas de pain← من نان می خورم(در جمله منفیdu تبدیل به deشده است)

Je ne mange pas de viande← من گوشت نمی خورم( در جمله منفیde la تبدیل بهde شده است)

Je ne bois pas d’eau← من آب نمی نوشم( در جمله منفیde l’ تبدیل بهde شده است)

●● اما اگر این اسم ها با آرتیکل بخشی نیامده باشند بلکه همراه با آرتیکل های مشخص le_la_les آمده باشند و به صورت کلی یا کل یک چیز را بیان کنند همانطور که میدانیم در جملات منفی آرتیکل های مشخصle_la_les تغییری نمی کنند.
مثال:
Je prends le pain_Je ne prends pas le pain← من نان می خورم( نان در مفهوم کلی آن)_ من نان نمی خورم

Je bois l’eau_ Je ne bois pas l’eau← من آب می نوشم( آب در مفهوم کلی آن)_ من آب نمی نوشم

Je mange la viande_ Je ne mange pas la viande← من گوشت می خورم( گوشت در مفهوم کلی آن)_ من گوشت نمیخورم

نکته_۷در آموزش‌های اولیه حروف اضافه در این سایت درباره حروف اضافه با دو فعلjouer,faire توضیح دادیم. اکنون بار دیگر تکرار می کنیم که آرتیکل های بخشی به مقدار زیادی با فعل faire به معنی انجام دادن, به کار برده می شوند و اصطلاحات زیادی با فعل faire و آرتیکل های بخشی وجود دارد از جمله:
Faire du sport ورزش کردن
Faire du voyage مسافرت کردن
Faire du théâtre تئاتر کار کردن
Faire de la polique کار سیاسی انجام دادن
Faire des études انجام تحصیلات دانشگاهی
faire du violon ویولون نواختن
Faire de la guitare گیتار زدن

آشنایی با کتاب آموزش زبان فرانسه متد اکو

écho A1 méthode de français

ترجمه ی مقدمه کتاب    écho livre du professeur A1

متد écho یک روش عملی

زبان آموز امروز، عمل کننده اجتماعی در آینده

écho متدی است برای یادگیری زبان فرانسه به عنوان یک زبان خارجی و برای بزرگسالان، جوانان یا نوجوانانی است که مبتدی یا غیرمبتدی هستند. هدف این متد آماده کردن دانشجویان برای زندگی و برقراری ارتباط در یک محیط فرانسه زبان است. هدف های این متد به این شکل ها بیان می شوند:

 • مهارت انجام: خریدن یک چیز، سفارش دادن یک غذا، احوال کسی را پرسیدن و غیره
 • مهارت رفتار: شروع صحبت با کسی، متناسب شدن با ریتم زندگی، رفتار درست هنگام شام و غیره
 • مهارت یادگیری: فهمیدن معنی یک کلمه با توجه به متن آن، حفظ کردن صرف یک فعل برای اینکه شکل آن به طور طبیعی بیان شود، استفاده از فرهنگ لغت و غیره

اصول زبان شناختی دیگر مانند ( گرامر، لغت، تلفظ ) که به تدریج آموزش داده می شوند، بخشی از مهارت ها هستند که باید یاد گرفته شوند.

متد اکو از ادغام دو دیدگاه بوجود آمده است:

اول – روش الهام گرفته شده ی ارتباطی که نویسندگان از کتاب های دیگر درک و ارزیابی کرده اند و آن را بهبود بخشیده اند. به ویژه کتاب پانوراما ( panorama 1996) و کتاب کامپوس (campus 2002)

دوم – دستورات چارچوب کلی اروپایی برای مرجع زبان CECR و آن سندی است که توسط شورای اروپایی تهیه شده است، این سند مسیرهای یادگیری زبان خارجی ، آموزش و ارزیابی آن را پیشنهاد می دهد.

یادآور می شویم که CECR ( چارچوب کلی اروپایی برای مرجع زبان ) از روش ” عمل گرا ” حمایت می کند. ( که در آن آموزش تئوری به سوی آموزش عملی هدایت می شود) و همچنین زبان آموز را به عنوان استفاده کننده از زبان در آینده در نظر می گیرد مانند: یک ” بازیگر اجتماعی که نقش هایی دارد که باید اجرا کند.”

متد écho روشی را پیشنهاد می دهد که در آن زبان آموز همزمان سه نقش دارد:

 • یک بازیگر اجتماعی در محیط کلاس
 • یک بازیگر در شرایط مشابه، هنگام زندگی در یک محیط فرانسه زبان
 • یک بازیگر که مسئولیت یادگیری زبان را برعهده دارد.

CERE

Cadre européen commun référence

اگرچه سند چارچوب کلی اروپایی برای مرجع زبان برای کشورهای اروپایی تهیه شده است، ولی اکثر برنامه های درسی زبان در تمام جهان می توانند از دستورات آن استفاده کنند یا از آن الهام بگیرند.

در واقع هدف این سند برای آموزش زبان، متناسب شدن با محیط زبانی و اجتماعی است و روش های آموزشی آن قابل انعطاف هستند.

شایستگی این سند در این است که برای یادگیری ، آموزش و ارزیابی زبان یک چارچوب مفهومی در اختیار می گذارد که این امکان را برای همه ی مدرسین بوجود می آورد که برای تدریس ، یک زبان واحد داشته باشند.

در کتاب معلم ، ما از واژگان CECR ( چارچوب کلی اروپایی برای مرجع زبان )استفاده خواهیم کرد.

       *******************************************************************************************   

از تاریخ 25 مهر 1396 در این سایت مقاله ی ” راهنمای استفاده از آکسان ها در زبان فرانسه ” در چند بخش ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

برگرفته از سایت lalanguefrançaise.com

ترجمه از فرانسه به فارسی: شادی جمشیدی

تاریخ: 25 مهر 1396

راهنمای استفاده از آکسان ها درزبان فرانسه

افراد خارجی که زبان فرانسه را یاد می گیرند، از استفاده ی آکسان ها در زبان فرانسه شکایت می کنند. در حقیقت برعکس زبان انگلیسی که از آکسان استفاده نمی شود، زبان فرانسه چندین قانون دارد در رابطه با آکسان گذاری درزبان فرانسه .

در زبان فرانسه 3 آکسان وجود دارد:

 • آکسان اگو که فقط روی e قرار می گیرد. مانند é
 • آکسان گراو که روی e, a, u قرار می گیرد. مانند è, à, ù
 • آکسان سیق کن فلکس که روی همه ی وایل ها قرار می گیرد به جز y  

مانند: âî,ô,ê û,

حالا قوانین را شرح می دهیم برای اینکه آکسان را در فرانسه اشتباه نکنید…

آکسان اگو aigu در زبان فرانسه

آکسون اگو را روی حرف “e” استفاده می کنند و صدای آن به صورت بسته تلفظ می شود.

در چندین مرحله از آکسان اگو روی حرف “e” استفاده می شود.

قانون 1: از آکسان اگو استفاده می شود وقتی که حرف وایل “e” اولین حرف یک کلمه است. مثال:   élection:انتخابات   étable: طویله éteindre: خاموش کردن

استثناها: کلماتی که به ès یا ère ختم می شوند، آکسان گراو می گیرند و یا اصلا آکسان نمی گیرند. مثال:

Une ère: یک دوره –   un ers: سبزی عدس

قانون2: از آکسان اگو استفاده می شود وقتی که حرف وایل “e” آخرین حرف یک کلمه است. توجه کنید، این قانون همچنین وجود دارد برای کلمات بصورت جمع که به s ختم می شوند یا با یک “e ” بی صدا ختم می شوند که ما آن “e” را تلفط نمی کنیم. مثال:

Un canapé _ un abonné

Des canapés _ une abonnée

قانون 3: از آکسان اگو استفاده می شود هنگامی که وایل “e ” بین دو حرف بی صدا consonnes) ) قرار گرفته باشد. مثال:

mélangé: مخلوط شده – préféré: ترجیح داده شده

استثنا : تپانچه : revolver

شجره نامه : pédigree

*جواب تند و تیز: repartie

** کلمه ی repartie  اگر به معنای جواب تند و سریع باشد بدون آکسان اگو نوشته می شود ولی اگر به معنای تقسیم کردن باشد ( répartie: تقسیم کردن) باشد از آکسان اگو استفاده می شود.

همچنین توجه داشته باشید کلمه ی Besicles (به معنی قدیمی آن یعنی عینک و همیشه در حالت جمع) به دو شکل نوشته می شود Besicles   .   یا bèsicle

قانون 4 : آکسان اگو بر روی ” e ” می گذارند ، هنگامی که بعد از آن یک یا تعدادی وایل آمده باشند که دارای صدای واحدی باشند. مثال:

Compléter کامل کردن     immédiat    فورا     généralement    به طور کلی                            

Génération      نسل

توجه: سایت Reverso.net به آدرس :

http: grammaire.reverso.net/5-4-02-laccent-aigu.shtml

برای ما توضیح می دهد که چرا امروزه دیکته ی بعضی از کلمات برای رعایت کردن این قانون تغییر کرده است.

در گذشته بعضی از کلمات مانند ( اتفاق: événement ) ( مجموعه قوانین : réglementation ) و اشکالی از افعال آینده و شرطی مانند ( او کامل خواهد کرد : il complétera ) ، ( او اداره می کرد : il gérerait ) با یک آکسان اگو نوشته می شد، حتی اگر بعد از آن یک ” e ” تلفظ نشده آمده بود.

برای حذف استثناءها در این قانون که توضیح داده شد، بخش اصلاحات دیکته 1990 ، Rectification de l’orthographe de 1990

به آدرس:

http://grammaire.reverso.net/6-1-04-rectification-de-lorthographe-et-accents-tremas.shtml

دستور می دهد که برای کلمات زیر از آکسان گراو استفاده شود.

Un évènement – la règlementation – il complètera – il gèrerait

هرگز آکسان اگو نوشته نمی شود بر روی “e ” که بعد از آن x قرار دارد و همچنین از آکسان اگو استفاده نمی شود قبل از دو کنسون ( دو حرف بی صدا ) که به صورت دوبل double نوشته شده باشند.

un exercice   یک تمرین

flexible     انعطاف پذیر

circonflexe   یکی از آکسان ها

intéressant   جالب

il appelle       اوصدامی کند

قانون 5 : بر روی آخرین حرف افعال گروه یک در زمان گذشته (participes passés) آکسان اگو می گذارند و همچنین بر روی زمان گذشته فعل بودن ( être) آکسان اگو می گذارند. مثال ها :     (خورد) mangé                (کارکرد)   travaillé         (بود) été

برعکس، در موارد دیگر آکسان اگو رو ” e ” نمی گذارند.

قانون 6 : آکسان اگو نمی گذارند وقتی که بعد از حرف ” e ” حروف “z” و “r” و “f” و”d” بیاید و آخرین حرف کلمه باشند.

مثال ها: (پا) pièd       (بینی) nez

(قایق بادبانی) une nef       ( کلید )   une clef

قانون 7: هرگز بر روی ” e ” آکسان نمی گذارند، اگر بعد از آن “x ” آمده باشد.

مثال ها : ( یک آکسان سیقکن فلکس)  un accent circonflex

(جنسیت ها )   les sexe

قانون 8 : هرگز آکسان اگو نمی گذارند بر روی ” e ” که بعد از آن دو حرف صدا دار       ( des consonnes doubles ) آمده باشد.

مثال ها: ( یک اتیکت )   une étiquette           ( یک ترومپت )   une trompette

آکسان گراو در زبان فرانسه

آکسان گراو می تواند روی وایل های ” u” و “a” و “e” استفاده شود در جایی که ” é” با صدای باز تلفظ شود، ولی برای “ù” و “à” تلفظ هیچ تغییری نمی کند.

قانون 1: آکسان گراو می گذارند برای کلماتی که با “s” ختم می شوند وقتی که “s” برای نشان دادن علامت جمع نباشد.

مثال ها: (پیشرفت)   progrès       (مرگ)   décès         (بعد)   après

( کنار)   près          (کنگره)   congrès

قانون 2 : یک آکسان گراو بر روی “e” هایی می گذارند که قبل از یک سیلاب شامل ” e” بی صدا ، قرار گرفته باشند.

مثال ها:  کالج: collège         پایه گذاری: avènement   افتخارآمیز: fièrement

قانون 3 : آکسان گراو بر روی “e” می گذارند زمانی که دومین حرفی که بعد از آن می آید یک ” L ” یا ” R ” باشد.

مثال ها:

ازگیل: une nèfle                               خرگوش: le lièvre

شبدر: le trèfle                                 تب: la fièvre

قانون: هرگز آکسان گراو نمی گذارند بر روی وایل های ” e ” که قبل از “x قرار گرفته اند. مثال ها :

یک آکسان سیقکن فلکس : un accent circonflexe

جنسیت : le sexe

آکسان گراو روی ” a “

قانون 4 : تفاوت قایل می شوند بین a ( فعل avoir ) و à ( حرف اضافه ) و همچنین la ( قید مکان ). برای اینکه ” a ” و ” à ” را با هم مخلوط نکنیم باید از خود بپرسیم آیا با زمان ” avait ” می توانم جایگزین کنم ،اگر درست بود آکسان گراو نمی گذاریم. در رابطه با ” la ” یا ” là ” از خود می پرسیم آیا درباره ی یک محل یا مقصد صحبت می کنم اگر درست بود، از آکسان گراو استفاده کنید. مثال ها:

او خوب گوش داد: Il a bien écouté

می توانیم بگوییم؛ او خوب گوش داده است : Il avait bien écouté

من به پاریس می روم : je vais à Paris

نمی توانیم بگوییم : Je vais avait Paris

من به آنجا می روم ( یک محل مشخص می شود ) : Je vais là-bas

شخص دور است. ( شخص مشخص می شود ) : La personne est bien loin

قانون 5 : نباید دو نمونه ça و çà با یکدیگر مخلوط کرد، ça قیدی است که برای مشخص کردن چیزی استفاده می شود، çà که آکسان گراو به همراه ça می باشد و در اصطلاح çà et là  استفاده می شود و به معنی این طرف و آن طرف است.

مثال ها:

Ça va pas mal, mais il faut encore chercher çà et là pour améliorer :

بد نیست، اما برای بهتر شدن باید باز هم اینطرف و آن طرف تحقیق کرد.

قانون 6 : همیشه بر روی voilà ، déjà ، deçà ، delà آکسان گراو می گذارند ولی هرگز برای cela آکسان نمی گذارند.

مثال ها:

S’il réussit au de-là de nos espoirs, il pourra alors s’occuper de cela.

ترجمه: اگر فراتر از امیدهای ما، او موفق شود، درآن صورت خواهد توانست آن را انجام دهد.

آکسان گراو بر روی ” u “

قانون 1: آکسان گراو بر روی “u” استفاده نمی شود مگر فقط در یک حالت و آن ” où ” است که برای تعیین مکان است. مثال ها:

Il va où ? Sûrement à Marseille ou à Paris.

ترجمه: او کجا می رود؟ یقینا به مارسی یا به پاریس

آکسان سیقکن فلکس circonflex در زبان فرانسه

آکسان سیقکن فلکس یا ” آکسان کلاه چینی ” بر روی وایل های û ، ô ، î ، ê ، â قرار می گیرد به استثنای ” y ” . متاسفانه قانون کلی برای استفاده از آکسان سیقکن فلکس وجود ندارد با این حال سعی می کنیم چند مورد را پیدا کنیم.

قانون 1 : از آکسان سیقکن فلکس بر روی ” o ” ها درکلمه های ملکی استفاده می شود.

مال ما ( جمع ) : les nôtres                     مال ما: le nôtre

مال شما ( جمع ) : les vôtres                  مال شما : le vȏtre

قانون 2 : می توانیم آن را بر روی بعضی از صفت ها و اسم ها ببینیم.

مثال صفت ها:

مطئن ( مذکر ) : sûr              رسیده ( مذکر ) : mûr

مطمئن ( مونث ) : sûre         رسیده ( مونث ) : mûre

مثال اسم ها :

جعبه : boîte           روزه : le jeûne       زنجیر : chaîne     صدقه : aumône

لطف : grâce          قصر : château      تصویر : icône     پوسته : croûte

کشیدن : traîner       متارکه : trêve        طاق : voûte

قانون 3 : از آکسان سیقکن فلکس استفاده می کنند برای بعضی از کلماتی که به مرور زمان یک حرف خود را ( عموما « s » ) از دست داده اند.

مثال ها:

پنجره: fenêtre et fenstre                           خانه : gȋte et giste

الاغ : âne et asne                                   قصر : château et chasteau

بیمارستان: hôpital et hospital                    طعم : goût et goust

کله : tête et test

قانون 4 : در صرف افعال یک آکسان سیقکن فلکس می گذارند بر روی اول شخص و دوم شخص جمع در زمان گذشته ی ساده و همچنین بر روی سوم شخص مفرد در زمان گذشته ی استمراری subjonctif .

مثال ها :

شما بودید : vous fîtes                         ما بودیم: nous fûmes

ما آواز حواندیم : nous chantâmes

که او باشد (subjonctif ) : qu’il fût

که آواز بخواند (subjonctif ) : qu’il chantât

که او دیده باشد (subjonctif ) : qu’il vît

قانون 5 : یک آکسان سیقکن فلکس می گذارند بر روی ” i ” در ترکیب سه حرفی treî .

مثال ها :

رساله : épître

آدم حقه باز : ( mendiant)   Bélître

صدف : huître

قانون 6 : یک آکسان سیقکن فلکس می گذارند بر روی حرف ” i ” در فعل هایی که ” aître”

و به ” oître” ختم می شوند و همچنین فعل ” plaire ” . زمانی که حرف “i ” قبل از ” t ” قرار بگیرد. مثال:

او رشد می کند : il croît

او می شناسد: il connaît

او ظاهر خواهد شد : il paraîtra

قانون 7 : و بالاخره از این آکسان استفاده می شود بر روی حرف ” a ” که در ترکیب âtre  قرار گرفته باشد و نشان دهنده ی کاهش می باشد. مثال ها :

مایل به خاکستری ( نشانه ی غم ) : grisâtre

زیبایی زود گذر : Bellâtre

شیرینی زود گذز : douceâtre

قانون 8 : اصطلاحات دیکته ای مربوط به سال 1990

http://grammaire.reverso.net/6-1-04-rectification-de-lorthographe-et-accents-tremas.shtml

دستور می دهد که آکسان سیقکن فلکس بر روی حرف ” u” و حرف ” i ” حذف شود. ( منبع Reverso )

ظاهر شدن : paraitre

بنظر می رسد : il parait

زنجیر: la chaine

طاق : la voute

پایان 

***************************************************************************************************************

قسمت پایانی همه چیز درباره ی تدریس زبان فرانسه با

Tv5 monde

چه منابع آموزشی برای یادگیری زبان فرانسه، خارج از درس کلاس، برای شاگردان شما توصیه می شود؟

سایت یادگیری زبان فرانسه با Tv5monde ( Apprendre le français avec Tv5 monde)

صدها تمرین دو جانبه یا اینتراکتیو برای دانش آموزان شما پیشنهاد می نماید، از جمله:

 • شنیدن ودرک زبان فرانسه حاضر به همان شکلی که در تمام جهان صحبت می شود.
 • یادگیری زبان فرانسه با نگاه و تحلیل کردن تصویرها
 • اضافه کردن منبع لغت خود
 • آزمودن اطلاعات گرامری خود
 • آشنایی با فرهنگ کشورهای فرانسه زبان
 • دستیابی به منابع آموزشی به شکل مستقل
 • چطور اطلاعات زبان شناختی و فرهنگی خود، درباره زبان فرانسه را کامل کنیم؟
 • کانال تلویزیونی Tv5 monde در کشور خود را تماشا کنید:www.tv5monde.com/Reception
 • به سایت مراجعه کنید: در صفحه زبان فرانسه TV5 monde ( langue francise de Tv5 monde) برنامه های اختصاص داده شده به زبان فرانسه را پیدا کنید.برنامه هایی به نام: Merci professeur و Destination francophonie  ( متشکرم استاد – مقصد کشورهای فرانسه زبان ). شما می توانید هفته ای دوبار این برنامه ها را مشاهده کنید تا بتوانید ویژگی های زبان فرانسه را درک کنید و اخبار مربوط به آن را در تمام جهان دنبال کنید.

ما کی هستیم؟

” خدمات عمومی بین الملل ” ” service public à l’international ” که هدایت فرانسه زبانان، ارتباطات سازمانی، ارتقا فرانسه Tv5 monde را بر عهده دارد و کانال تلویزیونی را مدیریت می کند، به مدرسین و زبان آموزانی که زبان فرانسه ، زبان خارجی آنها می باشد، وسیله ای آموزشی، رایگان و دو طرفه را پیشنهاد می دهد، و آن یادگیری و تدرییس زبان فرانسه همراه با Tv5 monde است. این سایت عبارت است از مجموع ابزارها، خدمات و منابع برای بهره بردن از برنامه های کانال تلویزیونی و متن های قابل دسترس به طور مستقیم بر روی سایت tv5 monde.com

***************************************************************************************************************

” همه چیز درباره ی تدریس زبان فرانسه با Tv5 monde ” قسمت چهارم

منابع آموزشی تا چه زمانی بر روی سایت باقی می مانند؟

مدت زمان “ à propos

تعداد زیادی منابع آموزشی که هر روز بیشتر می شوند، برای دانلود ارائه شده اند. از آنجا که مجوزها برای استفاده آموزشی صادر شده اند، شما می توانید با چند کلیک ساده، ویدئوی پشتیبان، فایل صوتی، عکس و همچنین فعالیت ها، فیش ها، ” تجهیزات آزمایشگاهی” برای کلاس درس خود را در اختیار داشته باشید. مدت زمان تعیین شده، جهت استفاده از منابع آموزشی در قسمت ” مدت زمان ” ” à propos ” اعلام شده است.

چطور می توان از منابع آموزشی Tv5 monde  در وبلاگ و اینترانت ( سایتی کوچکتر از اینترنت ) استفاده کرد؟

Intégrer ” ادغام شدن”

آیا شما یک وبلاگ خصوصی دارید؟ آیا منابع آموزشی خود را در یک پایگاه غیرانتفاعی قرار می دهید تا دانشجویان شما از آن استفاده کنند؟ آیا با دانش آموزان خود از طریق یک سایت آموزشی محلی مکاتبه می کنید؟ برای دستیابی آسان به منابع آموزشی Tv5 monde از قسمت Intégrer ” ادغام شدن” استفاده کنید.

——————————————————————————————————————————————–

همه چیز درباره ی ” تدریس زبان فرانسه، همراه با سایت فرانسوی

Tv5monde ” ( بخش سوم)

ترجمه: شادی جمشیدی     تاریخ: مرداد 1396

چه منابعی برای تدریس زبان فرانسه وجود دارند و چطور باید در سایت جستجو کرد؟

 • سایت تدریس زبان فرانسه با استفاده Tv5monde سناریوهای متعدد آموزشی و آموزش های متوالی و پیاپی را پیشنهاد می دهد برای اینکه یا از آنها همانطور که هستند، استفاده شود و یا آنها را ویرایش کرد. گزارش ها، کلیپ های موسیقی، خلاصه ی فیلم های کوتاه، مجله ها، انیمیشن و غیره ؛  برای ساخت سکانس های آموزشی استفاده می شوند
 • ابزار آموزشی همچون: 1. جدول آنالیز منابع آموزشی صوتی ، 2. راهنما برای مفهوم آموزش و غیره ، به مدرسان زبان کمک زیادی می کنند. مدرسانی که وقت و علاقه دارند که منابع آموزشی را خلق کنند، بصورت خلق یک فیلم یا یک برنامه ی تلویزیونی.
 • منابع آموزشی در چه فواصلی به روز رسانی می شوند؟هر هفته شما یک برنامه ی آموزشی درباره ی اتفاقات جدید را بر روی سایت مشاهده می کنید نام این برنامه ( کره ی زمین هفت روز ) (7 jours sur la planète ) است. همچنین یک فکر نو برای آموزش با استفاده از یک آواز فرانسوی معاصر ( زیرنویس کلمات کلیپ).  
  • هر ماه یک برنامه ی تلویزیونی آموزشی در رابطه با موضوع جغرافیایی سیاسی بر روی سایت قرار می گیرد. برنامه هایی مانند:
  • ( Bar de l’Europe , Geopolitis , le dessous des cartes)

**************************************************************************************************************

همه چیز درباره ی ” تدریس زبان فرانسه، همراه با سایت فرانسوی

TV5MONDE ( بخش دوم)

از چه سطحی به بعد می توان از سایت TV5MONDE در کلاس های زبان فرانسه استفاده کرد؟

 • شما می توانید به محض شروع یادگیری و در هر سطح آموزشی که هستید از برنامه ها استفاده کنید.
 • همچنین منابع آموزشی در این سایت بر یک اصل اساسی قرار دارند. آن اصل این است: چیزی که سختی یا آسانی درس را مشخص می کند، کارها و فعالیت هایی هستند که در اطراف یک درس توسعه داده شده اند. بنابراین سطوح آموزشی که در کتاب ها و همچنین در سایت: Apprendre et Enseigner le français avec Tv5MONDE (یادگیری و تدریس زبان فرانسه به کمک Tv5MONDE) مشخص شده اند از مرکز CECRL که علامت اختصاری Cadre europeen commun de référence pour les langues( چارچوب اروپایی عمومی برای ارجاع زبان ها ) منتج شده اند که توسط شورای اروپا تهیه شده است.

برای اطلاعات بیشتر درباره ی سطوح آموزشی به CECRL مراجعه کنید.

**************************************************************************************************************

مطلب زیر برگرفته  و ترجمه شده از سایتTV5 monde می باشد.

همه چیز درباره ی تدریس زبان فرانسه در سایت فرانسوی         ” TV5 monde “

چرا آموزش زبان فرانسه با سایت  TV5 monde را انتخاب کنیم؟

سایت TV5 monde برای شما ، مدرسین زبان فرانسه است. ویژگی های TV5 monde به شرح زیر است:

این سایت، یک روش آموزشی اصیل است که انگیزه ی یادگیری زبان در شما و در زبان آموزان شما ایجاد می کند.

این سایت معدنی از منابع سمعی بصری است که از برنامه های تلویزیونی و محتویات چند رسانه ای TV5 monde برگرفته شده است و شامل: فیلم ها و تصاویر معتبر، زنده و جدید است، که عبارت اند از:

 • صدها فیش آموزشی طراحی شده توسط گروه کارشناسان
 • فعالیت های جدیدی که هرروز برای همه ی سطوح آموزشی ارائه می شود.
 • صرفه جویی بسیار زیاد در زمان با استفاده از برنامه های ” کلید در دست ، clé en main ” برای اینکه با کلیک دانلود کنید.
 • یک آموزش تکمیلی ضروری برای کتاب های آموزشی برای اینکه همراه با تصویر در موضوع های مختلف آموزش داده شود. 
 • سایت TV5 monde به شما یک روش قدم به قدم و آسان جهت استفاده را ارائه می دهد.مسیرهای آموزشی این روش ” یادگیری و آموزش فرانسه همراه با سایت TV5 monde ” در موارد زیر به شما کمک می کند:
 • چطور از ویدئو در کلاس زبان استفاده کنیم؟
 • عادت به آشنایی با زبان فرانسه در موضوعات جدید و گوناگونی های این زبان
 • یادگیری قدم به قدم و هدایت شده همراه با درک محتویات شفاهی زبان فرانسه، کسب شناخت های زبانی و فرهنگی در محیط
 • تمرین کردن به صورت کتبی یا شفاهی زبان فرانسه برای شرح یک مطلب و عکس العمل نشان دادن در برابر محتویات آن
 • بالا بردن ظرفیت مشاهده در یک چشم انداز انتقادی و بین فرهنگی

مدیر این آموزشگاه خانم جمشیدی تاکنون مقالات و کتاب های متعددی را در موضوع روانشناسی کودکان پیش دبستانی و خانواده، جامعه شناسی بویژه در حوزه کودک و نوجوان ترجمه کرده اند. در این سایت و در بخش مقالات شما می توانید ترجمه مقاله ” مامان فردا کی است؟ “را مطالعه کنید.

ترجمه از فرانسه : شادی جمشیدی

تاریخ: خرداد 1396

” مامان، فردا کی است؟ “

در ذهن آنها بعضی از خاطرات به صورت دائمی شکل می گیرد و بعضی دیگر به صورت موقت. ولی حافظه آنها چگونه بوجود می آید و رشد می کند. نیکل کادو روانشناس در روانشناسی کودک و نوجوان، در بیمارستان مارشال در شهر تولوز، به سوالات ما پاسخ می دهد.

از چه سنی به بعد کودکان حافظه دارند؟

می دانیم که جنین در رحم، آهنگ صدای مادر خود و بعضی فرکانس های صدای پدرش را درک می کند. هنگام تولد، کودکی که در حال گریه کردن است ، با شنیدن صدای مادر خود آرام می شود. نوزاد بعضی فرکانس های صوتی را می شناسد. بی شک او این فرکانس های صوتی را در “حافطه” نگهداری کرده است. اینجا درباره ی نشانه های حافظه صحبت می کنیم. و این نشانه های حافظه صدق پیدا می کند با همه ی حوادثی که کودک با آنها زندگی خواهد کرد، چه حوادث ناخوشایند و چه حوادث خوشایند، مانند شناخت لذت مکیدن شیر. پژوهشگرانی که بر روی مهارت های زود رس نوزادان مطالعه می کنند شک دارند که حافظه ی آنها قبل از تولد بوجود نیامده باشد. هنگام تولد، یک نوزاد، دارای همه ی آواهای همه ی زبان های دنیا است. پس از آن، خیلی زود، او این مهارت را از دست می دهد، برای اینکه هیچ آوایی را استفاده نکند مگر زبان را خود را. بنابراین تا دو سالگی چیزهای زیادی در ذهن او جای می گیرد. اشتباه است که بگوییم بچه های کوچک حافظه ندارند. آنها خیلی زود حافظه ی صوتی، سپس حافظه ی بینایی و لمسی ( نمناک، خیس، گرما … ) را کسب می کنند، ولی بعد از آن است که حافظه یادگیری ایجاد می شود، همان حافظه ای که در مدرسه برانگیخته می شود.

در حدود سه سالگی کودک شروع می کند به فراموش کردن کودکی کوچک خود. در اینجا از حافظه ی اولین سال های عمر صحبت می کنیم. و اینگونه است که بچه ی کوچک رشد خود را دنبال می کند بدون اینکه وجودش از خاطره ی احساسات این دوره لبریز شده باشد.

من اغلب به بچه های خود می گویم دارم برای شما خاطره ” می سازم” . کدام لحظه از تعطیلات یا روابط خانوادگی محیط اطراف در نهایت در حافظه ی آنها خواهد ماند و حکاکی خواهد شد؟ من نمی دانم، زیاد هم اهمیت ندارد، مسئله اساسی این است که به اصل وجود آنها توجه داشته باشیم و به عنوان یک انسان به آنها احترام بگذاریم، طوری عمل کنیم که لحطه های زندگی که با آنها تقسیم می کنیم برایشان خاطره بسازد. آنها خودشان انتخاب خواهند کرد.

حافظه ی کودکان چگونه ساخته می شود؟

بچه های کوچک تلاش می کنند تا دنیایی که آنها را احاطه کرده را کشف کنند. آنها از خود می پرسند این غول های اطراف ما کی هستند و به چه شکلی با هم صحبت می کنند. حافظه ی بچه های کوچک، جسمانی، عاطفی و احساسی است. این حافطه تحت تاثیر تجربه است، ” این سرد بود ” ، ” این گرم بود ” . بگذارید بچه ها تجربیات احسلسی را کسب کنند. این کار نشانه های برجا مانده از عمل خود را در وجودشان ثبت می کند. بچه ها در رویاهای خود تجربیات بدست آمده در طول روز را دوباره زندگی می کنند. رویا شکلی از زندگی دوباره است که توسط ذهن ایجاد می شود. ” تحقق جادویی آرزو” … . بچه های کوچک قبل از هر چیز نیاز حیاتی به مراقبت ، مهربانی و توجه والدین دارند : و بر این پایه است که احساس دائمی حیات ساخته می شود. و این احساس دائمی حیات است که توسط حافطه نگهداری و حفط می شود. کیفیت رابطه با مادر نیز مهم است. اگر یک کودک هنوز نمایش درونی از تصویر مادر خود نداشته باشد، بنابرین در لحظه ی جدایی از مادر به شدت گریه می کند. کیفیت حافظه هم زمان به کیفیت تجربه ی پیشین و به برقراری نمایش سمبلیک بستگی دارد. به تدریج با رشد فیزیکی، کودک خواهد توانست بر تصاویر ذهنی داخلی از مادر خود، تکیه کند و خواهد فهمید که مادر دوباره برمی گردد.

فقط در حدود شش سالگی است که کودک می فهمد زمان تکرار می شود

و روزها پشت سرهم می آیند و می روند.

آیا زبان نقش مهمی بازی می کند؟

نام بردن از اشیا و اشخاص و همچنین میل به برقراری ارتباط خیلی اساسی هستند. البته والدین این کار را به طبیعی ترین شکل آن انجام می دهند و آن از طریق غوطه ور کردن فرزند خود در چشمه ی زبان است. با قدرت تکرار، امواج اطلاعات ذخیره می شوند و سیستم های اعصاب تحریک می شود. همه ی جنبه های رشد کودک توسط پتانسیل ذهنی آینده ی او، تغذیه خواهد شد. با حرکت و جنبش است که کودک دامنه ی کشفیات خود از دنیا را گسترده تر می کند و تجربیات احساسی، حافظه، عاطفه : همه به هم ربط دارند. و همه کم کم در جای خود قرار خواهند گرفت تا به یک کودک شش سال این امکان را بدهند که به طور کامل حافظه ی خود را به کار بگیرد.

چه موقع زمان برای کودکان معنی پیدا پیدا می کند؟

کودک باید تا حدی به بلوغ سیستم عصبی رسیده باشد تا بتواند شروع کند و بر مفهوم زمان تسلط پیدا کند. تسلط بر مفهوم زمان فقط در حدود شش سالگی است، سنی که یک بچه ی کوچک فهمیده باشد ” که زمان برمی گردد ” که روزها پشت سرهم می آیند. برای بچه های کودک، آداب و رسوم، مانند بیدار شدن یا خوابیدن مهم هستند، برای اینکه این آداب به آنها نشانه هایی می دهند که با جریان داشتن زمان رابطه پیدا می کند. این آداب به آنها کمک می کند که گردش وجود خود راهم جزئی از این جریان بدانند.

مصاحبه انجام شده توسط نادیا بان لاخل

photo_2017-05-24_04-35-39

ترجمه از فرانسه : شادی جمشیدی

منبع : مجله فرانسوی آبریکو ، انتشارات فلوروس پرس

Abricot ; fleurus presse

تاریخ: اردیبهشت 1396

بچه ها می گویند :

این عادلانه نیست!

والدین و بچه ها درباره ی چیزی که عادلانه است یا عادلانه نیست، نظر یکسانی ندارند. و حالا سوال این است: چگونه از این عدم درک دو طرفه جلوگیری کنیم، طوری که کار به جایی نرسد که هر کدام از آنها سر حرف خود باقی بمانند؟

کودک مجبور است اسباب بازی های خود را با کودک دیگر تقسیم کند. کودک سرزنش می شود به خاطراینکه خواهر کوچکش را از خواب بیدار کرده است ، کودک اجازه ندارد کنار پدر و مادرش بخوابد… همه ی اینها از نظر یک کودک ناعادلانه است. برای یک بچه ی کوچک عجیب است که بزرگترها نسبت به او بی عدالتی کنند و به همین دلیل چیزی که به نظر یک کودک سه ساله عادلانه است، ممکن است برای پدر و مادر او عادلانه نباشد، در نتیجه بچه ها و پدر ومادرها بی عدالتی را اشتباه می گیرند. بزرگسالان علی رغم میل خود آتش احساس بی عدالتی را در قلب بچه های کوچک شعله ور می کنند. در سن سه سالگی یک بچه ی کوچک تعجب نخواهد کرد، اگر پدر و مادرش ماه را از آسمان برایش به زمین بیاورند. در منطق بچگانه ی او، دنیا و خودش یکی هستند و این عادلانه خواهد بود که او همه چیز را تنها برای خودش داشته باشد. عشق پدر و مادرش، مدت زمانی که آنها به او اختصاص می دهند، باز هم باید بیشتر باشد و البته ، او اعتقاد دارد که هرگز اینها را به اندازه ی کافی در اختیار ندارد. از نظربچه های خیلی کوچک مفهوم عدالت یک مسئله ی طبیعی نیست، بلکه عدالت آن چیزی است که از دهان پدر و مادرش بیرون می آید . اقتدار آنها است که قانون را می سازد و بچه ها خودداری نمی کنند از اینکه به پدر و مادرشان این را یادآوری کنند: مثلآ ” تو گفتی که نباید این کار را بکنم، ژولی این کار را کرد” برای دانستن چیزی که درست است، بچه های کوچک به قوانینی رجوع می کنند که توسط پدر و مادرشان دیکته شده باشد، مثلا: ” مایتو تنبیه شد، چون کار بدی کرده بود، برادرش لوسین هم اگر کار بدی بکند، او هم تبیه می شود.” ولی در مقابل این نقش اساسی و مشکل ، یک والد همیشه هم از مشکل در امان نیست. پسر کوچولویی بنام ماکسیم پارچ آب را تا جلوی میز ناهارخوری می برد ولی در آخرین لحظه پارچ آب از دستش به زمین می افتد، در این میان او ملامت می شود، وقتی کودک ملامت می شود احساس می کند او را درک نمی کنند.چیزی که از نظر خود او اهمیت داشته این بوده که مثل یک آدم بزرگ عمل کند و پدر و مادرش را خوشحال کند. مطمئنا”، کودک و پدر و مادرش در اینجا به هیچ عنوان به زبان مشترک باهم سخن نمی گویند. دختر کوچولو بنام “اما” در سن چهارسالگی هنوز نمی تواند به تنهایی لباس بپوشد، مامانش برای اینکه او را تشویق کند تا “بزرگ” شود به او می گوید : ” برادرت وقتی به سن تو بود، بلد بود لباسش را خودش بپوشد.” یک جمله ی کوتاه که به سرعت اما را به روش کودکانه ی خود به این برداشت فکری می رساند: “برادرم همه ی عشق مامان را برای خودش برداشته است.” با مقایسه مشکلات این دختر کوچولو با موفقیت برادر بزرگترش، مادر بصورت نا به جا روغن را روی آتش ریخته است. مادر حسادت خواهر کوچک را با بی عدالتی برانگیخته است.

******************************************************************

مفهوم عدالت یک مسئله طبیعی نیست. برای بچه های کوچک، عدالت از دهان پدر و مادر بیرون می آید. قدرت شما است که قانون را می سازد.

******************************************************************

گاهی نبود عدالت می تواند به وضوح و جلوی چشم انجام شود ،مانند عشق و علاقه به بچه ی کوچکتر. بابا و مامان همه ی عشق خود را به بچه ی کوچکتر نشان می دهند، حتی عشق و علاقه ای که دختر بزرگشان، درست در همین سن و سال از آن محروم بود…

و همچنین دیگر کارهای غیرقابل تحمل، زیر قول زدن ها: ” قسم می خورم، قول می دهم، امروز بعد از ظهر تو را به باغ وحش می برم.” اما نهایتا “نمی توانیم این کار را انجام بدهیم. قولی که نتوانستیم به آن عمل کنیم، به راحتی می تواند زنگ خطر ” رها شده” را درون روح کودک به صدا در آورد. زیرا زمان هایی که با هم و در کنار هم سپری شده برای یک کودک مقدس است. در معیار ارزش های او، این گونه زمان ها، وجود عشق را ثابت می کنند. خوشبختانه گفت و شنود، اغلب به خوبی این سوتفاهم را از ذهن کودک پاک می کند.

******************************************************************

زمان هایی که با هم سپری شده اند، برای کودک مقدس هستند، در معیار ارزش های او ، این زمان ها ، دلیل عشق هستند.

******************************************************************

دو خواهر بنام “لیز و ژولی ” از شدت عصبانیت سرخ شده و باهم دعوا می کنند: ” عروسک را بده به من” ” نه مال خودم است”. وقتی غیر ممکن است که کودکان خودشان اختلاف را حل کنند، داشتن یک گوش شنوا برای گوش دادن به هریک از آنها به صورت عادلانه، می تواند یک هماهنگی را برقرار کند.در اینجا این دو جنگجو خیلی بهتر قبول خواهند کرد که بروند و در اتاق خود آرام بگیرند، در داخل اتاق، آنها خواهند توانست نظر صریح خود را نسبت به مسائل ابراز کنند و چنانچه احتمالا بخواهیم کودک را سرزنش کنیم، اگر این کار را به دور از چشم دیگری انجام دهیم، از تحقیر بی فایده کودک جلوگیری خواهیم کرد. مگراینکه به هر قیمتی که شده بخواهیم عادل باشیم، در این حالت، این خطر… هست که، دیگر اصلا عادل نباشیم. برای مثال، برای جشن تولدش، پسر کوچولویی به نام ” رافائل” یک هدیه بزرگ و گران قیمت می گیرد، ولی برای اینکه خواهر کوچکتر او هم خیلی احساس ناراحتی نکند، بطور غافلگیر کننده، خواهرکوچکتر هم یک هدیه ی بزرگ و گران قیمت دریافت می کند. نتیجه چه می شود: رافائل احساس نا خوش آیندی دارد، احساس اینکه یک نفر جشنی را که متعلق به او بوده ، از او دزدیده است. روان شناس ها تاکید می کنند، بی فایده است که اصرار داشته باشیم به تعداد مساوی آب نبات یا اسباب بازی به هریک از بچه ها بدهیم. پدر و مادر رفتار عادلانه تری خواهند داشت اگر به فرزندان خود توضیح بدهند که ممکن است پدر و مادرها اشتباه کنند ولی آنها بچه های خود را به یک اندازه دوست دارند. بچه ها باهم بسیار متفاوتند و به تناسب همین تفاوت ها باید مسائل را در نظر گرفت و راه حل ها را با هم ترکیب نمود تا تعادل برقرار شود، تعادلی که متناسب با هر کودک باشد. به عنوان مثال برای هدیه این کارها را انجام دهیم: بگذاریم بچه ی کوچکتر مدت بیشتری در حمام بازی کند یا به بچه ی بزرگتر اجازه دهیم که غذای مورد علاقه اش را برای خود آماده کند، یک اسباب بازی پارچه ای از جنس مخمل به یکی و یک بازی رایانه ای به دیگری بدهیم، در این صورت: هیچ کدام از آنها این احساس را نخواهد داشت که به او ظلم شده است، اگر عملکرد ما طوری باشد که به نیاز آنها پاسخ دهد، یعنی نیاز به عشق و نیاز به درک شدن، آنوقت است که هیچ کدام از آنها این احساس را نخواهد داشت که به او ظلم شده است.

بی عدالت هایی که سبب می شوند تا کودک رشد کند

پدری بنام پاسکال می گوید: ” وقتی در پارک به پسرم می گویم برای سوار شدن روی سرسره باید صبر کند تا نوبتش شود، پسرم می گوید: از این کار بدم می آید. او از این کلمه وقتی استفاده می کند که کاری به نظرش نا عادلانه می آید… ” پاسکال هم مانند بسیاری از پدر و مادر ها، دوست دارد به بچه خود مفهوم عدالت بر پایه ی مساوات را یاد بدهد. اما این مفهوم به طور کامل در ذهن کودک شکل نمی گیرد مگر تا سن شش سالگی. البته به تدریج و کم کم همکاری میان کودکان ایجاد می شود.ای که پدر و مادر ها کاملا بدون عکس العمل باقی بمانندغیر ممکن است. پس چه عالی این کار را بکنیم !! اگر از کودک خود در مقابل بی عدالتی ها و فراز و فرود ها حمایت کنیم، در ذهن او این فکر ایجاد می شود که جهان ایده آل و به شدت رویایی است . به طور کل از طریق یادگیری محرومیت است که کودک ساخته می شود، پس بهتر است که خط بطلان بکشیم بر این مسئله که همیشه به دنبال رضایت و خشنودی کودک در برابر هر نا ملایمتی باشیم. بچه های کوچولو خیلی زود احساس می کنند که بعضی از حرفها قدرتی جادویی دارند که می توانند ثبات روحی پدر و مادرشان را بهم بریزند و حتی بعضی وقت ها بچه ها با این حرفها بازی می کنند، مانند دختر کوچولویی بنام ژولی. مادر ژولی می گوید : ” من از آن دسته مادرهایی هستم که بیش از حد مهربانی می کنم و این اخلاق من باعث شده تا دخترم به من بگوید توکه هیچ وقت من را نازنمی کنی !” ولی این بار این مادر مهربان در قابل لگد پرانی دخترکوچک خود جا خالی داده : او لبخندی به دخترش زده و کمی او را قلقلک داده برای اینکه به او نشان دهد که مادر هالویی نیست … .

نویسنده فرانسوی : نادیا بن لاخل

photo_2017-05-06_04-30-44
photo_2017-05-06_04-32-06
photo_2017-05-06_04-33-12

img_20161023_225338

ذهن کودک آمادگی کامل دارد که چندین زبان  را به راحتی بیاموزد ، بنابراین از فرصت استفاده کنید و در کنار آموزش زبان انگلیسی ، زبان فرانسه را هم به کودکان خود بیاموزید تا از کودکی به صورت فردی دو زبانه رشد کند

اموزش به کودکان و نوجوانان بر پایه نشاط و شادی همراه با نمایش انیمیشن و سرودهای شاد کودکانه ی فرانسوی

این اموزشگاه اماده ی همکاری با مدارس و مهد کودک ها می باشد

آموزشگاه زبان فرانسه